2de ongunstig advies van de provincie over RUP "De Markt" in Meulebeke. Dit kan niet enkel door de ziekte van 1 medewerker komen.

Op 6 mei 2021, over deze onderwerpen: beleid gemeente, Mobiliteit, Provincie, Provincie West-Vlaanderen

West-Vlaanderen/Meulebeke – De provincie heeft een ongunstig advies verleend over het voorontwerp gemeentelijk RUP De Markt in Meulebeke. Provincieraadslid Johan De Poorter, zelf inwoner van Meulebeke en gemeenteraadslid Benedikt Van Staen: “Het voorontwerp voldoet niet aan de juridische vormvereisten en het motiveert onvoldoende de afwijking van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Tenslotte, de verantwoording van het aantal bouwlagen is onvoldoende onderbouwd. De gemeente moet met deze opmerkingen opnieuw aan de slag gaan. Het is jammer want veel opmerkingen worden opnieuw herhaald vanuit de provincie. Er volgt sowieso nog een openbaar onderzoek na de voorlopige vaststelling.”

Met het RUP wenst de gemeente de ruimtelijke visies te herzien die gemaakt werden bij de opmaak van het bestaande BPA De Markt. Daarenboven wenst de gemeente mogelijke scenario's te onderzoeken om het centrumgebied in de toekomst een nieuw gezicht te geven. Het centrumgebied van de gemeente is op heden totaal ingericht in functie van de wagen. Er worden mogelijkheden onderzocht om een aangenamer marktplein te ontwerpen dan de bestaande parkeerruimte.

Provincieraadslid Johan De Poorter, zelf inwoner van Meulebeke: “Dit advies betreft een advies op het 2e voorontwerp van het RUP Markt te Meulebeke. Jammer genoeg dienen veel opmerkingen opnieuw herhaald te worden. Veel planopties worden onvoldoende onderbouwd en uitgewerkt. Dit RUP is nochtans cruciaal voor de gemeente. Het legt immers het kader vast voor de verdere ontwikkeling voor het centrum van Meulebeke. De woon- en leefkwaliteit van het centrum van Meulebeke wordt hiermee bepaald.”  N-VA-gemeenteraadslid Benedikt Van Staen: ”Het ongunstig advies van de provincie bevestigt enkel ons vermoeden en geeft ons gelijk omtrent ons eerder gemaakte opmerkingen.  Waarom vlug, vlug?  Waarom niet deftig uitgewerkt en waarom niet duidelijk? Wat is precies de bedoeling van het bestuur? Is er een verborgen agenda?  Wat met de witte vlek in het Rup?  Waarom geen duidelijkheid omtrent erfgoed?” 

N-VA Meulebeke blijft bij hun standpunt dat dergelijke dossiers beter moeten uitgewerkt worden met voldoende inspraak vooraleer deze concreet te maken en dat dit enkel kan wanneer er financieel voldoende middelen zijn wat voor Meulebeke momenteel het geval niet is.

Een greep van de vragen vanuit de provincie naar de gemeente over volgende:

Carrefour :  Voor de huidige site van de Carrefour wordt met eenzelfde bestemming gewerkt. Dit is echter geen bedrijvenzone maar handel. Hoe ziet de gemeente de ontwikkeling hier?

Woonvormen : Naar woontypologie wordt geen onderscheid gemaakt. Naast het bepalen van de toegelaten aantal bouwlagen: is het ook niet van belang aan te geven waar meergezinswoningen toegelaten worden en waar niet?

Erfgoedgebouwen : Waarom worden er geen uitspraken gedaan over gebouwen met erfgoedwaarde om hen zo juridische zekerheid te gebieden?

“Er zijn dus nog veel losse eindjes bij het voorontwerp. Er is nog een pak huiswerk te maken voor het gemeentebestuur van Meulebeke. We rekenen er op dat de onduidelijkheden worden weggewerkt en de inwoners en handelaars nauw betrokken worden rond de plannen op en rond de markt van Meulebeke”, besluiten provincieraadslid Johan De Poorter en gemeenteraadslid Benedikt Van Staen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is